txt 2 re
knowing is obsolete :: regular expression generator (perl php python java javascript coldfusion c c++ ruby vb vbscript j# c# c++.net vb.net)
 
 
 
Enter the string that you want to use a regular expression on:
1
   
 
Select the elements that you want to extract to run regular expression generator:
2
2
c 2
d2
7
c 7
d7
day27
int27
:
c :
M
c M
wM
a
c a
wa
r
c r
wr
usstatear
varMar
wordMar
monthMar
:
c :
2
c 2
d2
0
c 0
d0
1
c 1
d1
5
c 5
d5
day15
year2015
int2015
ddmmmyyyy27:Mar:2015
_
c _
ws_
"
c "
T
c T
wT
h
c h
wh
i
c i
wi
s
c s
ws
varThis
wordThis
_
c _
ws_
i
c i
wi
s
c s
ws
varis
wordis
_
c _
ws_
a
c a
wa
n
c n
wn
varan
wordan
_
c _
ws_
E
c E
wE
x
c x
wx
a
c a
wa
m
c m
wm
p
c p
wp
l
c l
wl
e
c e
we
varExample
wordExample
!
c !
"
c "
string"This_is_an_Example!"
< Source String
 
What to click?  extract any integer in this position
extract this integer (2006) in this position
 
 
 
 
Feedback
Àíäğåé Âèêòîğîâè÷::  Thu, 19 Mar 2015 01:02PM
::  Thu, 19 Mar 2015 08:45PM
:: thank youFri, 20 Mar 2015 09:58AM
::  Fri, 20 Mar 2015 02:13PM
Kuntal:: You saved my Day thanks a lot!!!!!!!!!!!!!Fri, 20 Mar 2015 02:14PM
::  Fri, 20 Mar 2015 02:19PM
::  Fri, 20 Mar 2015 04:08PM
::  Fri, 20 Mar 2015 08:28PM
::  Sat, 21 Mar 2015 03:12AM
::  Sat, 21 Mar 2015 01:34PM
::  Sat, 21 Mar 2015 01:34PM
::  Sat, 21 Mar 2015 02:32PM
gzzibs:: bXOkEmMoEHAImzBrHNUSat, 21 Mar 2015 02:34PM
::  Sat, 21 Mar 2015 06:57PM
mkijhdpqffd:: FxuQzZLVbSun, 22 Mar 2015 05:09AM
::  Sun, 22 Mar 2015 07:59PM
::  Mon, 23 Mar 2015 03:27AM
::  Mon, 23 Mar 2015 06:51AM
:: Perfect!! alias Stefan S.Mon, 23 Mar 2015 10:23AM
someone:: Help me alot!Mon, 23 Mar 2015 10:36AM
regexer:: very cool very swag i liek itMon, 23 Mar 2015 03:08PM
Yolo:: $wagMon, 23 Mar 2015 05:04PM
daaaamn dude:: thank a lot broMon, 23 Mar 2015 08:16PM
::  Mon, 23 Mar 2015 10:56PM
::  Mon, 23 Mar 2015 10:56PM
::  Tue, 24 Mar 2015 05:05AM
::  Tue, 24 Mar 2015 07:48AM
::  Tue, 24 Mar 2015 12:40PM
sad:: asdasTue, 24 Mar 2015 12:40PM
asdf:: dsafasdfTue, 24 Mar 2015 12:40PM
sülüman:: Nabıyonuz gençlerTue, 24 Mar 2015 03:08PM
sülüman:: Nabıyonuz gençlerTue, 24 Mar 2015 03:09PM
::  Wed, 25 Mar 2015 06:31AM
:: Awesome!Wed, 25 Mar 2015 06:31AM
::  Wed, 25 Mar 2015 08:28AM
::  Wed, 25 Mar 2015 08:36AM
1337:: Awesome, would donate if a button would be there. Wed, 25 Mar 2015 02:27PM
::  Thu, 26 Mar 2015 06:02AM
::  Thu, 26 Mar 2015 09:02AM
::  Thu, 26 Mar 2015 09:12AM
:: uselessThu, 26 Mar 2015 09:13AM
111:: 22222222888888Fri, 27 Mar 2015 03:29AM
::  Fri, 27 Mar 2015 03:30AM
masterdingdong:: AwesomeFri, 27 Mar 2015 02:09PM
 
  home     faq              ©2006 mark james ennis